ค้นหาสถานที่
เวลาเปิด-ปิด จันทร์,พุธ,ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. / อังคาร,พฤหัสบดี 8.30-20.00 น. / เสาร์,อาทิตย์,วันหยุด 9.00-15.00 น.
เบอร์ติดต่อ 076-251178
รับบริจาคโลหิต กับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต ..เลือดของท่าน ช่วยผู้อื่นได้...

เวลาเปิด-ปิด วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.
เบอร์ติดต่อ 076212196
เป็นหน่วยงานราชการ สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว ตั้งอยู่ใกล้กับด่านตรวจท่าฉัตรชัย ซึ่งผู้ที่จะเข้า-ออกจากเกาะภูเก็ตจะเห็นองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาวได้อย่างชัดเจนด้วยทำเลที่ตั้ง และ ป้ายบอกสถานที่ที่เด่นชัด องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาวแห่งนี้ได้จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๒ ตอนพิเศษ ๖ ลงวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๘ และมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาวครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗

หน้า 1