ค้นหาสถานที่
เวลาเปิด-ปิด จันทร์ - ศุกร์ 9.00 - 20.00 น. เสาร์-อาทิตย์ 9.00 - 18.00 น.
เบอร์ติดต่อ 076232398, 0816919314
Earth Language Training Centre เป็นสถาบันฝึกอบรมภาษานานาชาติ ที่จัดตั้งขึ้นภายใต้ชื่อ “โรงเรียนศิริปัญญา” ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2540 โดยได้รับการรับรองหลักสูตร จากกระทรวงศึกษาธิการ มีการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆอย่างมีคุณภาพ เน้นการใช้งานได้จริง ให้กับเด็ก นักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไป และองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน

Earth Language Training Centre เพียบพร้อมด้วยคณาจารย์ชาวไทย และชาวต่างประเทศ (เจ้าของภาษา) ที่มีความรู้ความสามารถ ทั้งในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับเด็ก อย่างสนุกสนาน กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความอยากรู้อยากเห็น สามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ และสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนในแต่ระดับชั้น

Earth Language Training Centre มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอน ตามวัตถุประสงค์ของผู้เรียน ทั้งหลักสูตรเฉพาะทาง (Language Course on Demand) และสำหรับองค์กรต่างๆ (Language Course for the workplace) ในการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาของพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ

Earth Language Training Centre มีทีมงานคุณภาพที่พร้อมให้บริการอย่างมืออาชีพและเป็นกันเอง ทั้งในด้านการให้คำปรึกษาด้านภาษาอังกฤษ บริการล่าม แปลเอกสาร ให้คำแนะนำในการศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของผู้เรียน และองค์กรต่างๆ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของภาคใต้ มีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาสู่ภาคใต้ เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาในท้องถิ่นและเพื่อสนับสนุนการพัฒนาภูมิภาคเป็นมหาวิทยาลัยที่มีเจตนาก่อตั้งที่จะให้เป็นมหาวิทยาลัยหลายวิทยาเขต มุ่งมั่นที่จะให้สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นศูนย์กลางทางวิชาการระดับสูงเพื่อตอบสนองการพัฒนาภาคใต้ และเพื่อเป็นสถาบันที่สามารถรับใช้ชุมชนได้อย่างแท้จริง ด้วยเจตนารมณ์ของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ดังกล่าว จึงเป็นที่มาของการขยายเขตการศึกษาเพื่อเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนที่มาจังหวัดภูเก็ต ภาพจาก internet

หน้า 1