ค้นหาสถานที่
องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว ตั้งอยู่ใกล้กับด่านตรวจท่าฉัตรชัย ซึ่งผู้ที่จะเข้า-ออกจากเกาะภูเก็ตจะเห็นองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาวได้อย่างชัดเจนด้วยทำเลที่ตั้ง และ ป้ายบอกสถานที่ที่เด่นชัด องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาวแห่งนี้ได้จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๒ ตอนพิเศษ ๖ ลงวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๘ และมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาวครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗

หน้า 1