สัญลักษณ์สีบอกหมวดหมู่ คลิ๊กเลือกหมวดหมู่
  • แหล่งท่องเที่ยว
  • ธรุกิจ/สถานประกอบการ
  • สถานที่ราชการ
  • สถานศึกษา
  • สุขภาพ
  • นันทนาการ
  • อื่น ๆ
ถ้าเป็นสถานที่ระบุที่ตั้งได้ เช่น 98/217 หมู่ 4 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
ถ้าเป็นสถานที่ระบุที่ตั้งไม่ได้ให้บอกแหล่งสำคัญ เช่น ใกล้ห้าแยกฉลอง , ใกล้ห้างเซ็นทรัล เป็นต้น
เช่น วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. , วันเสาร์ เวลา 8.30-12.00 น.
อาจจะเป็นการบรรยายถึงความสวยงามของสถานที่ ประวัติ สินค้า บริการสถานที่ใกล้เคียง คำเชิญชวนมาใช้บริการ รายการอาหาร ประเภทห้อง ราคา เป็นต้น ควรให้รายละเอียดที่ถูกต้องและครบถ้วนเพื่อประโยชน์ของท่าน และ ผู้ใช้บริการ
เป็นคำสั้น ๆ ที่สื่อถึงสถานที่/ธุรกิจของท่านโดยใช้เครื่องหมาย , เพื่อแบ่งคำ เช่น ร้านอาหารป่าหลายซีฟู๊ด
คำค้นคือ ร้านอาหาร , อาหารทะเล , ซีฟู๊ด , ป่าหลาย , อร่อย , ราคาถูก , วิวสวย , dinner เป็นต้น
รองรับไฟล์รูปภาพเท่านั้น เช่น .jpg , .png เป็นต้น
เขตพื้นที่
ke0sA
กำลังบันทึกข้อมูล...